Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa XII

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là kết quả sau một quá trình học tập, tiếp thu nghị quyết của các đảng viên cán bộ công nhân viên. Hội nghị đã đề ra những nội dung quan trọng về vấn đề tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh, tinh gọn hệ thống bộ máy chính trị, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ tòa vẹn chủ quyền, phát huy nguồn lực sáng tạo trong nhân dân, phát huy nhân tố con người trong phát triển xã hội. Việc tiếp thu nghị quyết và lấy ý kiến góp ý trong đảng viên giúp xây dựng Đảng ngày một vững mạnh, truyền đạt đến nhân dân những nội dung đúng đắn trong nghị quyết TW4. Dưới đây là bài mẫu bài thu hoạch nghị quyết TW 4.

 

bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4

Tải mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 4 Khóa XII: bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-cua-dang-vien