Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Trung Ương 7 Khóa 12 Của Giáo Viên

Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, bài thu hoạch nghị quyết 27 trung ương 7 khóa 12 sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức lý thú và bổ ích nhất. Vậy bạn đã biết cách viết bài thu hoạch Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12 cho giáo viên hay chưa? Nếu chưa bạn có thể tham khảo thêm ở bài viết sau đây của chúng tôi, Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những nội dung như tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện để bạn có thể tham khảo trước khi tiến hành viết một bài thu hoạch đầy đủ và ấn tượng nhất.

bài thu hoạch Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12

Nhận thức về Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12

Trước khi thực viện vào công tác viết một bài thu hoạch nghị quyết 27 trung ương 7 khóa 12 dành cho giáo viên, trước tiên bạn cần nhận thức rõ về Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12 thông qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp sau đây:

1. Những nội dung cơ bản Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nghị quyết số 26-NQ/TW đưa ra giải pháp nhằm thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch UBND. Đề án cũng xác định việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ là khâu đột phá. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cấp dưới và kịp thời xử lý.

Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy các cấp; kiểm soát, quản lý tốt đội ngũ cán bộ…

2. Những nội dung cơ bản Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Việc cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Hội nghị trung ương 7 khóa 12 tập trung xây dựng 2 đề án riêng, gồm đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và đề án cải cách chính sách BHXH, nhưng có tính tương quan lẫn nhau.

3. Những nội dung cơ bản Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng – hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”…

Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.

bài thu hoạch Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12 cho giáo viên

Để bài thu hoạch của bạn được chỉnh chu và đẩy đủ thông tin cũng như bắt mắt thì bạn cần chú ý đến hình thức của nó. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12 dành cho giáo viên bạn có thể tham khảo:

ĐẢNG BỘ ………………….                                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG……………                                                        …………… , ngày … tháng 07 năm 2018

                                                          BÀI THU HOẠCH

Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Đảng viên – Giáo viên

Chi bộ: Trường ……..

Liên hệ thực tiễn với bản thân giáo viên trước nhiệm vụ chính trị

Thông qua bài thu hoạch Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12 bạn cần liên hệ chúng vào thực tiễn của bản thân trước nhưng nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đã đề ra. Bạn có thể tham khảo những liên hệ thực liên sau đây của chúng tôi:

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công công việc của mình được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; tự học và trau dồi kiến thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất nghề nghiệp;

– Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác. Luôn không ngừng học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi. Cố gắng phấn đấu trau dồi chuyên môn để có kiến thức chuyên môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, phổ biến cho các thành viên để toàn tập thể đạt được những kết quả tốt nhất;

– Luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị.

Nghị quyết số 26-NQ/TW về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

– Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

– Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

– Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

– Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền.

– Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ.

– Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

bài thu hoạch Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12

Nghị quyết số 27-NQ/TW về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ

– Nghị quyết nêu những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tiền lương.

– Nghị quyết chỉ rõ, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương. Xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới. Quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

– Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và các đề án đổi mới, cải cách trong các ngành, lĩnh vực có liên quan là công việc rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ.

Trên đây là những thông tin cụ thể nhất hướng dẫn bạn cách làm bài thu hoạch Nghị quyết 27 Trung ương 7 khóa 12 cho giáo viên mà chúng tôi muốn chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Mỗi người đảng viên chúng ta sau khi nắm bắt rõ nghị quyết lần này rồi hãy chùng nhau thực sự đưa chúng vào cuộc sống, tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm để tạo nên một chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được. Ngoài bài viết này, ở những bài viết tiếp theo viết về các bài thu hoạch các nghị quyết như bài thu hoạch nghị quyết 28 trung ương 7 khóa 12  chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhưng kiến thức bổ ích nhất để bạn có thể tham khảo.

Kiến Thức -
Sitemap | Mail