Hot! Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018 bổ sung và cập nhật mới nhất

Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018 là một tài liệu mà mỗi đảng viên thường được nghe nhắc tới. Đó là một căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động của chi ủy chi bộ trong suốt một năm. Để tránh sai sót và phải thực hiện nhiều lần, chúng tôi cung cấp cho bạn những mẫu bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018 được cập nhật mới nhất. Quan trọng hơn, những mẫu này đã được cấp trên duyệt và đánh giá cao.

Thời điểm cuối năm với nhiều công việc và báo cáo cần phải hoàn thành. Trong đó với các thành viên cấp ủy đảng là bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018. Để đơn giản hóa các thủ tục và giấy tờ, chúng tôi cung cấp cho bạn tham khảo 2 mẫu bản kiểm điểm dưới đây.

Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018 mẫu 1

ĐẢNG ỦY ………………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ………………………….. ……………, ngày … tháng … năm 20…

BẢN KIỂM
ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, CHI BỘ ĐÁNH GIÁ

 TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 20…

Căn cứ hướng dẫn số ………….., ngày …
tháng … năm 20… của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê
bình năm 20… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng
Đảng;

Căn cứ hướng dẫn số ………..,
ngày ….. tháng …. năm 20… của Ban Tổ chức huyện ủy về việc đáng giá chất
lượng tổ chức cơ sở Đàng và đàng viên năm 20… gắn với kiểm điểm tự phê bình và
phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng và Hướng
dẫn số ……., ngày ……. tháng ……. năm 201.. của Ban Tổ chức huyện ủy
về việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo; kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức; đánh
giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ban Chi ủy ……………….. tổ chức đánh giá
Chi bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng năm 20… như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ
chính trị được giao:

a. Ưu điểm:

– Ban Chi ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ
đạo cho toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa
phương, đơn vị. Không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

– Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương
trình hành động có đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng
viên cùng thực hiện và chấp hành tốt.

– Cán bộ, đảng viên có nhận thức
đáng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối,
quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng;
bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

– Chi bộ tuyên truyền, vận động gia
đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của nhà nước; Nêu cao tinh thần để nâng cao trình độ lý luận
chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ
của Chi bộ theo quy định, hoàn thành công tác chuyên môn và các chỉ tiêu kế
hoạch hành năm đề ra và của cấp trên giao; Xây dựng cơ quan sạch đẹp, công sở
văn minh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động.

– Thực hiện tốt công tác cải cách hành
chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác,
phát huy vai trò gương mẫu, tính tích cực, sáng tạo của đảng viên, cán bộ công
chức.

Kết quả:

– Hiệu quả đào tạo 5 năm 100% ra
lớp, không có HS bỏ học.

– Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99,5%;

– Hoàn thành chương trình tiểu học:
100%

– Huy động học sinh đầu năm đạt tỉ
lệ 100%

– Nhà trường được UBND huyện …………..
công nhận danh hiệu Cơ quan văn hóa, Trường tiên tiến nhiều năm liền.

-Trường được công nhận đạt Chuẩn
Quốc gia mức độ 1.

b. Khuyết điểm, hạn chế:

– Nhiều lúc còn chưa giám sát kĩ các
phong trào hoạt động nên hiệu quả công việc chưa cao.

-Việc đổi mới giảng dạy vẫn còn mang
tính hình thức chưa thật sự đi vào chiều sâu.

2. Việc thực hiện nguyên tác
tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng:

a. Ưu điểm:

– Chi bộ Lãnh đạo xây dựng đoàn thể
vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể;
tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát
việc thực hiện đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tham gia ý kiến với tổ chức đảng, trong việc xây dựng các nghị quyết,
quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ – viên chức và
nhân dân..

– Nâng cao hiệu quả quản lý, thực
hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị không có hiện tượng tiêu
cực.

– Tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu
tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…)
trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước.

– Công tác xây dựng chi bộ trong
sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã
hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

– Có xây dựng và thực hiện quy chế
làm việc của cấp ủy; thực hiện tốt công tác tự phê bình và nguyên tắc tập trung
dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Chi
bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, xây
dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra,
giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng,
nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác (Không có hiện tượng
vi phạm điều lệ đảng)

b. Khuyết điểm, hạn chế:

– Khả năng vận động quần chúng của
số ít đảng viên còn hạn chế.

– Tỉ lệ GV, HS giỏi các cấp còn hạn
chế.

Kết quả: Chi bộ tổ chức thực hiện
tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự đoàn
kết thống nhất cao trong nội bộ cơ quan.

3. Kết quả thực hiện các giải
pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh
thần Nghị quyết TW4/khóa XII

a. Ưu điểm:

– Tập thể chi bộ đoàn kết cao, có
nhiều cố gắng trong công tác và đạt được thành tích trong năm học 20…-20…; tuy
nhiên do trình độ, năng lực, kinh nghiệm một ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế
nên trong quá trình lãnh chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác đạt kết quả
chưa cao.

– Với áp lực công việc chuyên môn
nhà trường nhiều, nên chưa dành thời gian nhiều để nghiên cứu văn bản của cấp
trên cũng như công tác Đảng.

– CB, ĐV chấp hành tốt chủ trương,
chính sách và pháp luật của địa phương; không vi phạm về tệ nạn xã hội, khi có
dấu hiệu đồng nghiệp góp ý xây dựng kịp thời.

– Thường xuyên tăng cường công tác
kiểm tra nội bộ, xử lý công việc, không nể nang, tình cảm.

– Qua kiểm tra, giám sát tất cả cán
bộ, đảng viên chấp hành tốt những Quy định những điều đảng viên không được làm,
đã tạo được niềm tin vững chắc đối với quần chúng nhân dân nơi công tác và cư
trú.

b. Hạn chế, khuyết điểm:

– Thời gian dành cho công tác kiểm
tra, giám sát còn ít; công tác tham mưu cấp trên đôi lúc chưa kịp thời.

– Một vài cán bộ, đảng viên chưa thể
hiện hết vai trò của mình trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; ngại đóng
góp ý kiến cho đồng chí mình.

* Nguyên nhân

Do trình độ và nhận thức, vẫn còn
CB, ĐV chưa chịu khó trong học tập và nghiên cứu, ngại đụng chạm nên phần nào
ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

c. Những giải pháp trong thời gian
tới

– Chi ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, mỗi người phải có kế hoạch và bản tự
nhận xét về bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có ý kiến của chi
bộ trong từng học kỳ và cuối năm học.

– Trong công tác đánh giá cán bộ
hàng năm phải coi trọng đánh giá hiệu quả trong công việc. Phân công các đồng
chí trong Ban chi ủy và lực lượng cốt cán theo dõi quản lí chặt chẽ đảng viên,
kiểm tra nhắc nhở và phê bình thường xuyên để ngăn ngừa sai phạm. Chi ủy phải
thường xuyên tham mưu với Đảng ủy và Phòng GD&ĐT để có hướng chỉ đạo kịp
thời những vấn đề khó khăn của đơn vị, thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự
nguồn và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Phải xác định rõ thẩm quyền,
luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu,
những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

4. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy
định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa
phương, đơn vị:

4.1. Tổ
chức quán triệt các chủ trương của Trung ương, tỉnh và Kết quả lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục
đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy
định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa
phương, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện kế
hoạch…………………..của tỉnh Đảng bộ, kế hoạch…………..của huyện
Đảng bộ và kế hoạch- nghị quyết ………….ủa Đảng bộ ………

4.2.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức.

– Nghiên cứu các nội dung về chuẩn
mực đạo đức do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và các quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo có liên quan (quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn Hiệu trưởng,
chuẩn giáo viên Tiểu học), các phong trào thi đua trong ngành và thực trạng về
tình hình đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và xây dựng chuẩn
mực đạo đức với các nội dung sau:

a/ Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
chống mọi biểu hiện tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc,
sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

b/ Mỗi ngày tự mình đề ra một việc
làm thiết thực, trách nhiệm với công việc được giao, có lối sống trung thực, tự
trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, tuyệt đối chấp hành tốt các chủ trương
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c/ Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng
chí, đồng nghiệp, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn
thành nhiệm vụ. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương.

d/ Mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên
cùng thực hiện và vận động nhân dân có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thực hiện tốt
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

đ/ Không bê tha, trụy lạc làm mất
đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên, suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập để
nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn.

e/ Tham gia dự họp đúng giờ, đúng
thành phần, nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, không lãng phí thời
gian làm việc hành chính, tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại,
điện thắp sáng, hạn chế việc đến quán xá, uống rượu – bia trong giờ làm việc.

4.3. Cán
bộ, đảng viên (cán bộ lãnh đạo) phải nêu gương sáng trước tập thể; cán bộ, giáo
viên phải nêu gương sáng trước học sinh về học tập và làm theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Luôn trau dồi phẩm chất chính trị;
đạo đức, lối sống;

– Tạo khối đoàn kết thống nhất nội
bộ; phê bình và tự phê bình;

– Nói đi đôi với làm; luôn quan tâm
thương yêu và giúp đỡ học sinh;

– Công khai, dân chủ, trung thực;

– Tận tụy với công việc, công tâm
trong xử lý trong các mối quan hệ;

– Rèn luyện phong cách làm việc khoa
học, dân chủ;

– Tích cực học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện học sinh.

– Tổ chức cho đảng viên tham gia
nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung
ương về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh;

– Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết
quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ
và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng chỉ rõ những việc làm được chưa
làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương
những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư
tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký
học tập và nêu gương, chi bộ có theo dõi, kiểm tra và rút kinh nghiệm trong mỗi
lần họp lệ.

– Xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo
đức cán bộ, đảng viên ở cơ quan, theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
để thực hiện;

4.4. Tiếp
tục củng cố, nâng cao hiệu quả việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh.

Kết quả:

100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện
tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của cơ quan, không có trường hợp
vi phạm.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm tập
thể ban Chi ủy và đánh giá tổ chức cơ sở

đảng năm 20… của Chi bộ …………………

Nhận nhận:

Tải Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018 mẫu 1 tại đây:

bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm

Về cơ bản đây là thành phần cần có đối với một bản kiểm điểm. Tùy theo đặc thù cũng như tình hình hoạt động của chi ủy chi bộ của mình bạn tiến hành chỉnh lý bổ sung và hoàn thiện. Chắc chắn khi ấy bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian như khi tự hoàn thành.

Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018 mẫu 2

ĐẢNG BỘ ……………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM      
CHI BỘ ……………………………..…….. …………., ngày … tháng … năm 20…

Đại hội lần thứ … Nhiệm kỳ … – …

BẢN TỰ
KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

Nhiệm kỳ
… – …

Chi bộ ………………. hiện có … đảng viên,
trong đó … đảng viên chính thức, … đảng viên dự bị. Có … đ/c Cấp ủy (… đ/c Bí
thư và … đ/c Phó Bí thư).

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết
Đại hội lần thứ …, nhiệm kỳ … – … Cấp ủy Chi bộ kiểm điểm những mặt làm được và
chưa làm được với những nội dung như sau:

I. Ưu điểm

1. Công tác lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị

– Số lượng đảng viên …/… cán bộ giáo
viên, công nhân viên chiếm <10%. Trong đó Ban giám hiệu có …/… đảng viên;
cán bộ giáo viên, công nhân viên Cấp 3 có …/… đảng viên; cán bộ giáo viên, công
nhân viên Cấp 2 có …/… đảng viên và cán bộ giáo viên, công nhân viên Cấp 1 có
../… đảng viên.

– Đảng viên là cán bộ quản lý, trực
tiếp giảng dạy với số tiết nhiều trải suốt trong tuần (trường học 02
buổi/ngày).

– Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực
tiếp, sâu sát và kịp thời của Huyện ủy, sự hướng dẫn kịp thời của các ban đảng
thuộc Huyện ủy Cấp ủy Chi bộ ……………… đã chủ động trong việc xây dựng các kế
hoạch, chương trình hoạt động cụ thể của năm học, cũng như lên lịch giảng dạy
chi tiết cho từng tháng, từng quý, sát với tình hình thực tế của nhà trường.

– Với tinh thần tiên phong, gương
mẫu, trách nhiệm cao quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và
mục tiêu mà Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu đề ra.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ xây dựng Đảng

– Công tác giáo dục chính trị tư
tưởng:

Cấp ủy Chi bộ tổ chức cho đảng viên,
cán bộ giáo viên, công nhân viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị
quyết của Đảng. Gương mẫu chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước. Mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên phải là
tấm gương mẫu mực để học sinh noi theo. Đồng thời, Cấp uy Chi bộ tiếp tục thực
hiện một cách thường xuyên, liên tục có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ trong sạch,
vững mạnh. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực và có biên
pháp khắc phục kịp thời.

– Cấp ủy Chi bộ xây dựng và thực
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, công tác thanh kiểm tra.
Đồng thời phân công cụ thể cho đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, hàng tháng,
quý tiến hành họp xét, đánh giá. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, cởi mở, hợp tác
và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc
sống hàng ngày. Đi sâu, đi sát tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ đảng
viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường động viên và giúp đỡ kịp thời những khó
khăn vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ. Khuyến kích, tạo điều kiện để cán bộ
giáo viên có tinh thần tự học, rèn luyện, phấn đấu và học tập nâng cao trình độ
chính trị, nghiệp vụ chuyên môn phục vụ việc giảng dạy đạt hiệu quả.

– Công tác xây dựng đảng:

Chi bộ ………………………
luôn được Thường vụ Huyện ủy công nhận là Chi bộ “Trong sạch – Vững mạnh”. Thực
hiện nghiêm túc, có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trên tinh thần tự phê
và phê bình theo Nghị quyết Trung ương IV.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi
bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Công tác thanh kiểm tra được
chú trọng, đặt biệt rèn luyện đảng viên trong Chi bộ giữ vững phẩm chất đạo
đức, chính trị. Cấp ủy Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham gia học tập đầy đủ
các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật đến
các đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh. Chủ trì các cuộc
họp, các buổi sinh hoạt Chi bộ.

Chi bộ xây dựng các kế hoạch hàng
tháng, quý, năm đúng thời gian quy định. Đề xuất các vấn đề để Chi bộ tham gia
đóng góp ý kiến và đề ra phương hướng thực hiện đạt kết quả tốt. Nắm vững nhiệm
vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm về công tác An ninh quốc phòng, công tác xây
dựng đảng và báo cáo kịp thời, đúng đắn về Thường vụ huyện ủy, các Ban đảng của
Huyện trong việc thực hiện các hoạt động của Chi bộ để nhận sự chỉ đạo kịp thời
của cấp trên.

Cấp ủy Chi bộ chủ động tham mưu cho
HĐQT, Ban giám hiệu nhà trường bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy, giáo
viêm chủ nhiệm các khối lớp cho phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người.
Sắp xếp cán bộ Đoàn thanh niên, Công đoàn có năng lực,sự nhiệt tình và tâm
huyết. Thực hiện công tác tuyên truyền linh động, đa dạng nhiều hình thức được
lồng ghép phù hợp với tình hình thực tế.

II. Nhược điểm

– Với đặc thù của nhà trường, học 02
buổi/ ngày liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 nên trong một số buổi triển khai học tập
các Chỉ thị, Nghị quyết chưa kịp thời, báo cáo đội lúc còn chậm.

– Với số lượng đảng viên mỏng 08
đồng chí, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ nội dung chưa phong phú, một số phong
trào chưa chủ động. Việc tham mưu, đề xuất HĐQT, Ban giám hiệu chưa được nhiều
ý kiến hay. Công tác phát triển Đảng viên chưa đảm bảo chỉ tiêu.

Trên đây là bản kiểm điểm của Cấp
ủy, với tư cách là Bí thư Chi bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần …, nhiệm
kỳ … – … của Chi bộ ……………………….

TM. CẤP
ỦY


THƯ  

Tải Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018 mẫu 2

bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm

Xem thêm: Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018 mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Với nhiều hồ sơ cần phải hoàn thành, khi có những mẫu này bạn sẽ bớt được rất nhiều thời gian. Chắc chắn bạn cũng sẽ không thấy quá khó khăn hay nặng nề mỗi thời điểm cuối năm. Đừng quên theo dõi trang của chúng tôi để cập nật những biểu mẫu hay hồ sơ mới nhất nhé!

Cuộc sống -
Sitemap | Mail