5 Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chi Tiết Mới Nhất Năm 2019

Cách viếtmẫu bản kiểm điểm đảng viên dành cho các cá nhân đảng viên dự bị và chính thức, các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân vào cuối năm là những biểu mẫu căn bản, quan trọng và bắt buộc mà mỗi cán bộ đảng viên khi đứng vào hàng ngũ Đảng cần phải hoàn tất nộp về chi bộ trước thời điểm chuẩn bị cuộc họp tổng kết cuối năm diễn ra. Bản kiểm điểm đảng viên cần rõ ràng, mạch lạch, nhất quán trong tư tưởng, trung thực, nêu rõ được những đường lối định hướng, những hoạt động trong công tác, ưu khuyết điểm của bản thân trong suốt thời gian công tác, từ đó xem xét nhận định lại nên làm gì, nên khắc phục hay phát huy như thế nào để xứng đáng với vị trí người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Chúng tôi xin gửi đến các bạn 5 cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2019 và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo và theo dõi!

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên

Với các Đảng viên vừa mới tham gia
vào hàng ngũ của Đảng chưa biết cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm như
thế nào thì các bạn có thể tham khảo ngay nội dung mẫu bản kiểm
điểm Đảng viên cuối năm
được tuhaovietnam.com.vn đăng tải dưới đây.

Nhưng để giúp các bạn có một cái
nhìn tổng thể về mẫu bản kiểm điểm Đảng viên đó là các Đảng viên cần trình bày
rõ những ưu điểm, nhược điểm của bản thân trong năm vừa qua để từ đó hoàn thiện
bản thân hơn trong thời gian tới để trở thành Đảng viên gương mẫu, hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.

Mẫu viết bản kiểm điểm cá nhân
đảng viên hay nhất năm 2019 mà chúng tôi chia sẻ dưới đây dành cho các
cá nhân, tổ chức trong nước xét duyệt tự đánh giá hạnh kiểm các đảng viên trước
chi bộ để từ đó định hướng bản thân nhằm cống hiến, giúp đỡ cho quần chúng nhân
dân.

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên dự bị và chính thức cuối năm

Đối với bảng kiểm điểm Đảng viên
cuối năm, yêu cầu:

Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau.
1. Xếp loại chất lượng Đảng viên
Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức (gồm 4 mức) đối với chi bộ cơ quan và các chi bộ trường học.
Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Một, Đối với đảng viên giữ chức vụ cán bộ, quản lý, lãnh đạo, công chức, viên chứ

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2019
(Kèm theo Hướng dẫn số: 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban tổ chức TW Đảng)

Họ và tên: …………………………………………. Ngày sinh: …/…/…..
Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………….
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………
Đơn vị công tác: …………………………………………………………….
Chi bộ: …………………………………………………………………………

I. Ưu điểm:

1. Về chính trị tư tưởng

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

4. Về tổ chức kỹ luật:

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ
chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín
nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch,
triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian, có hiệu quả tốt; tích cực tham mưu
với chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, thu hút sự đầu tư của các dự
án.

Năm học 20…-20… Nhà trường hoàn
thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học: Huy động trẻ đến lớp đạt kế hoạch
giao; chỉ đạo nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục
trẻ, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất
lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia đầy đủ các hội thi cấp
huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, hiệu quả” đạt
Xuất sắc, Hội thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện,
trong đó có 01 đ/c đạt giải “Khuyến khích”;trang web của trường thành lập, hoạt
động có hiệu quả.

Nhà trường được công nhận đạt chuẩn
phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh
trật tự”; an toàn giao thông; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm
vụ; Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, vi
phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Đạt danh hiệu “Tập thể lao động
tiên tiến”;

Công đoàn được khen Tổ chức Công
đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Bản thân tôi được khen danh hiệu
“Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh
đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của
địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn
chế, khuyết điểm của tập thể

Cùng các đ/c cấp uỷ xây dựng nghị
quyết và triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ có hiệu quả; Triển khai và chỉ
đạo đội ngũ thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản hướng dẫn
của các cấp quản lý.

Thực hiện quản lý cán bộ, giáo viên,
nhân viên theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng
thuận cao; đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy
định hiện hành; Không có biểu hiện trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tích cực tham gia các hoạt động của
nhà trường và các tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với các đ/c phó hiệu trưởng
làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ
năm học. Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực
hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tích cực tham gia các
hoạt động và đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và phát triển kinh tế,
văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chưa nhiều. Do đó, một số giáo viên năng lực sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của bản thân đối với
những hạn chế: Bản thân đã tích cực bồi dưỡng, chỉ đạo đội ngũ tích cực đổi mới
phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao năng lực sư phạm. Song một số
đ/c do tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế, một số đ/c mới
vào nghề nên kinh nghiệm chưa nhiều vì vậy năng lực chuyên môn chưa vững chắc.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc
thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và
gia đình:

Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm
chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”.

Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công
tác, động viên người thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, chăm lo xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đạt gia
đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

III. Phương hứớng, biện pháp khắc phục:

IV. Tự nhận mức phân loại chất
lượng:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………., ngày … tháng … năm 20.
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..

…………………., ngày … tháng … năm 20.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên giữ chức vụ cán bộ, quản lý, lãnh đạo

Hai, Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

 Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của bản thân.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa các nhân, lối sống thực dụng, nối không đi đôi với làm; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tính trung thực khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành, chức trách và nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.

Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng.

Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:
Chưa mạnh dạn phát biểu trong các cuộc họp do bản tính còn rụt rè. Do bản chất
công việc nên đôi lúc còn chưa tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng.

Phương hướng biện pháp khắc phục:
Bản thân không ngừng học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận năng lực công
tác, tích cực tham gia xây dựng phát biểu ý kiến trong sinh hoạt .

Tự đánh giá, xếp loại:
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
hiện nay được áp dụng rất phổ biên tại các cơ quan hành chính sự nghiệp để bản
thân các Đảng viên tự nhận xét, tổng kết về quá trình phấn đấu trong công việc
cũng như sự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân trong một năm công tác.

Việc tự nhận xét qua bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ giúp các Đảng viên có những nhìn nhận, soi xét và đánh giá về bản thân một cách khách quan nhất từ đó nên biết mình nên làm gì, sửa đổi những gì để sang năm mới sẽ là một Đảng viên có ích hơn nữa cho quần chúng nhân dân.

Hai, Cách viết bản kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………, ngày…tháng…năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày ….. tháng ….. năm 19…..
Quê quán: xã ………………….. huyện……………………….., tỉnh ……………………
Nơi ở hiện nay: phường …………………. thành phố……………….., tỉnh ………..
Ngày vào đảng: ………………………………………………………………………………..
Ngày chính thức: ……………………………………………………………………………..
Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………………….
Hiện đang sinh hoạt đảng tại chi bộ: ………………………………..; thuộc Đảng bộ …………
Thực hiện Kế hoạch số ………., ngày …/…/… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ………….. về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Đối chiếu với các biểu hiện nhận diện trong Nghị quyết, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

Kiểm điểm bản thân theo những nội dung dưới đây:

2. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống

Kiểm điểm theo những nội dung dưới đây:

3. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Kiểm điểm theo những nội dung dưới đây:

4. Nhiệm vụ, giải pháp và thời gian khắc phục

Từ những nội dung kiểm điểm, cá nhân tự đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và thời gian khắc phục cụ thể.

Nơi nhận:
– Đảng ủy Trường;
– Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị;
– Lưu hồ sơ cá nhân.

Người tự kiểm điểm

Tải về mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo tinh thần nghị quyết

Ba, Hướng dẫn viết bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên
đầy đủ, rõ ràng nhất

Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên theo mẫu chuẩn mới nhất năm 2018 là mẫu bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên vì lý do nào đó mà làm mất thẻ Đảng viên. Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên nêu rõ thông tin cá nhân của Đảng viên làm mất thẻ, ngày vào Đảng, số thẻ Đảng viên, lý do làm mất thẻ, kiểm điểm lại bản thân vì đã làm mất thẻ…. Các bạn cùng tham khảo bài mẫu dưới đây để trình bày lí do được rõ ràng, dễ hiểu hơn để sớm được cấp lại thẻ Đảng thuận tiện cho công việc nhé!

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ PHƯỜNG ……………………….. …………., ngày…..tháng…..năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM VỀ VIỆC MẤT THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi: – Đảng ủy phường:
– Chi ủy chi bộ trường:

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ……………………….. Giới tính:…………………. Dân tộc: ………………….
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………
Trú quán:………………………………………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………..
Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………………………….
Ngày chính thức: …………………………………………………………………………………………………….
Nơi vào Đảng: ………………………………………………………………………………………………………..
Số thẻ Đảng viên:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay đang hoạt động tại chi bộ trường ………………………………. thuộc Đảng bộ phường …………………………. Tôi nghiêm túc kiểm điểm về việc làm mất thẻ Đảng viên như sau:
Tôi được cấp thẻ Đảng viên theo Quyết định số ………………………. Ngày…..tháng….năm…. của ban thường vụ thành ủy ………………….
(Nêu rõ lý do mất thẻ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bản thân tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm về sai xót của mình trước tổ chức Đảng. Tôi xin hứa sẽ sửa chữa triệt để các sai sót của mình và không để tái phạm.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bốn, Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2019

Dưới đấy là Mẫu bản kiểm điểm
đảng viên
sinh hoạt nơi cư trú là mẫu bản kiểm điểm nêu rõ thông tin lý
lịch của đảng viên, kiểm điểm về việc chấp hành sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú,
các mối quan hệ tại nơi cư trú của đảng viên các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 1:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………, ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20….

Kính gửi: – Đảng ủy phường:
– Chi ủy chi bộ trường:

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ……………………….. Giới tính:…………………. Dân tộc: ………………….
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………
Trú quán:………………………………………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………..
Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………………………….
Ngày chính thức: …………………………………………………………………………………………………….
Nơi vào Đảng: ………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi tự kiểm điểm về việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm …………… với các nội dung như sau:
1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:
Năm ……………, bản thân tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố đầy đủ theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương.
2- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:
Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia các buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; thực hiên tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.
3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:
Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; có quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương.

………, ngày…..tháng…..năm…..
Nhận xét của cấp ủy chi bộ … Xác nhận của Đảng ủy
Người tự kiểm điểm

Mẫu 2:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………, ngày….tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20.…

Kính gửi: – Chi bộ
– Đảng phường :
Tên tôi là: ……………………………… Sinh ngày: ……………………………….………
Ngày vào Đảng: …………………………….. Chính thức: ……………………………….
Hiện đang công tác tại trường ……………………………………………………………..
Sinh hoạt tại Chi bộ ………………………………………………………………………
Sinh hoạt nơi cư trú tại …………………………………………………………………….

1.Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.Thực hiện gia đình gương mẫu và vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng để góp phần thắng lợi nhiệm vụ của tổ dân phố.

2. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở nơi cư trú.

…………., ngày…tháng…năm…

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú Đảng viên kiểm điểm

…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………….

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Tải về mẫu bản kiểm điểm cá nhân nơi cư trú

Năm, Cách viết bản kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng đúng nhất năm 2018

Với bản kiểm điểm đảng viên trong
quá trình một năm hoạt động chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng tổng kết lại
thì bản kiểm điểm này sẽ được Bí thư xem xét và có những định hướng cho quá
trình hoạt động và hành vi của bạn năm sau dựa trên bản kiểm điểm đảng
viên chấp hành Điều lệ Đảng
.

BẢN TỰ KIỂM TRA

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của
Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ ………………………………………

Họ và tên đảng viên được kiểm tra……………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện nay: ……………………………………………………………………….

Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức
ngày: ……/…../…..

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ………….  thuộc Đảng bộ……………………….…

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………….

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thực hiện Kế hoạch số …….-KH/CB,
ngày…….tháng……năm….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng
viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự
kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

* Vể thời gian: Theo
kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra
là từ ngày 1/1/20… đến ngày …./…./20…..

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm: ………………………………………………………………..……….

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm: ……………………………………………………..

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

Nguyên nhân khách quan: ……………………………….………………………………
Nguyên nhân chủ quan: …………………………………………………………………..

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục
sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất
của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với
cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có)

Hay ghi không có (nếu không có ý
kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành
tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là những nội dung mẫu bản
kiểm điểm đảng viên cuối năm và kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy
nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các
đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục
và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cảm ơn!

Người viết tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên) .

Tải về mẫu bản tự kiểm tra

Bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên là biểu mẫu cần có và quan trọng đối với mỗi Đảng viên để mỗi đồng chí đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại bản thân trong thời gian qua đã và đang làm được những gì. Cần khắc phục những điểm nào còn hạn chế và từ đó phát huy những mặt mạnh của bản thân để trở thành một người đảng viên ưu tú, có ích cho quần chúng nhân dân. Hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho bạn.

Kiến Thức -
Sitemap | Mail