Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là chính là tờ báo Thanh niên. Đây là một tờ báo do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào ngày 21/6/1925. Đây cũng là tờ báo khơi nguồn cho dòng báo chí cách mạng những năm đầu của thế kỷ XX. Tờ báo này nêu cao ngọn cờ cách mạng, ý chí và khát vọng của nhân dân Việt Nam cũng như con đường đấu tranh của cách mạng nước ta.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một tổ chức cách mạng của Việt Nam hoạt động nhằm chống lại sự áp bức của thực dân Pháp tại Đông Dương. Bên cạnh đó hội cũng tích cực truyền bá chủ nghĩa yêu nước và bồi dưỡng cán bộ cốt cán chuẩn bị cho việc thành lập Đảng. Ngoài ra nó còn được biết đến với tên gọi Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Tháng 6 năm 1925 từ 9 thành viên ban đầu của Tâm tâm xã, Nguyễn Ái Quốc đã lập nên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Và cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chính là tờ báo Thanh niên. Tuy nhiên bạn cần phân biệt tờ báo này không phải là tờ báo Thanh niên – Diễn đàn của Hội liên hiệp thanh niên ngày nay.

Thành viên

Trong số các thành viên lớp đầu có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu.

Tôn chỉ

Theo Chánh mật thám Pháp là Louis Marty, Nguyễn Ái Quốc ngay sau khi đến Quảng Châu đã nghiên cứu tính cách của từng cá nhân của tất cả những người Việt Nam ở Quảng Châu từng theo Phan Bội Châu (Tâm Tâm xã,…) và chọn ra những người nói trên để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Điều lệ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu: “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phụ trách tổ chức và lĩnh đạo cuộc cách mạng ở Việt Nam hết sức phấn đấu để thu phục lấy đại bộ phận thợ thuyền, dân cày và binh lính, dẫn đạo cho quần chúng lao khổ bị áp bức ấy liên hiệp với vô sản giai cấp thế giới để một mặt đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, chế độ phong kiến và chủ nghĩa tư bản mà dựng lên chính quyền độc tài của thợ thuyền, dân cày và binh lính; một mặt tham gia vào cuộc thế giới cách mạng sản trừ tư bản chủ nghĩa cả thế giới đặng thực hiện chủ nghĩa cộng sản”.

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

Hoạt động chính

Sau khi thành lập, Hội đã phái người sang Trung Quốc để hoàn thành lớp huấn luyện ở Quảng Châu và cũng gửi sang Liên Xô học tại trường Đại hcoj Phương Đông. Chỉ trong 2 năm hội đã xây dựng được nhiều lớp giảng dạy và bài giảng đó làm nên cuốn Đường cách mênh – nội dung nằm trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.

Vào tháng 6/1925 ra đời tờ báo Thanh niên. Báo này vừa tuyên truyền đường lối cách mạng của hội cũng như phê phán những tồn tại của các tổ chức khác như Việt Nam Quang Phục hội hay Việt Nam quốc dân đảng.

Hội cũng tuyển người đi học quân sự nhằm mục đích sau này thành lập một tổ chức lực lượng vũ trang ở Việt Nam. Trong đó Lê Hồng Phong được cử đi học tại Leningrad. Còn một số khác được cử đi học tại trường quân sự Hoàng Phố.

Hội chủ trương vô sản hóa với tuyên truyền vận động cách mạng và nâng cao ý thức cho công nhân. Chính nhờ đó phong trào công nhân ngày càng lớn mạnh. Và cũng trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc cả nước.

Năm 1927, Tưởng Giới Thạch bắt nhiều người cộng sản Trung quốc và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên cũng bị đàn áp. Trong đó nhiều đòng chí bị bắt hoặc phải bí mật di chuyển sang các căn cứ khác.

Chuyển hóa

Cuối tháng 3 năm 1929, với 7 thành viên của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã tự lập và tổ chức nên tổ chức cộng sản đầu tiên của cả nước. Sau đó Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bị tan rã và các đảng viên của hội đã thành lập và tham gia vào một số tổ chức cộng sản trong nước mà sau này hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Tờ báo Thanh niên

Ngày 21/6/1925 báo Thanh niên – cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã ra số đầu tiên. Và sau này cũng lấy ngày 21/6/1925 làm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Vào thời điểm thành lập báo Thanh niên có trụ sở tại số nhà 13 nay là 248-250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây cũng là căn cứ quan trọng hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Đông. Và cũng là trụ sở của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên cũng như cơ quan ngôn luận của hội. Nó cũng có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào cách mạng Việt Nam trước khi có Đảng

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

Báo Thanh niên không chỉ tuyên truyền đường lối chủ trương của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên mà còn giới thiệu chủ nghĩa Mác Lê-nin, cách mạng tháng Mười Nga vào Việt Nam. Bên cạnh đó cũng giải thích đường lối của cách mạng Việt Nam lúc bây giờ. Tại thờ điểm ấy báo cũng đề cập tới vấn đề thành lập một chính Đảng ở Việt Nam.

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chính là tờ Báo Thanh niên. Cũng chính vì lẽ đó mà hoạt động của cơ quan này phục vụ cho mục tiêu chính trị của hội. Một trong những điều mà hội làm được chính là việc tuyên truyền đường lối của cách mạng Việt Nam. Cũng như định hướng cho việc thành lập một chính đảng ở Việt Nam.

 

Hy vọng sau bài viết này bạn đã nắm được Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tờ báo nào. Bởi hoạt động của tờ báo cũng như tổ chức này có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Nó thể hiện được tầm vóc và tài năng cũng như con đường cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Cũng như tiền đề cơ bản cho việc thành lập một chính đảng và là Đảng cộng sản Việt Nam bây giờ.

Cuộc sống - Tags:
Sitemap | Mail