Nghị định 56/2018 về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Nghị định 56/2018 là một trong những nội dung quan trọng nhằm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Nó đã được chính phủ phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Trong đó quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và những điều liên quan đến […]