Hướng Dẫn Cách Viết Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất

Đơn xin vào Đảng là một trong những biểu mẫu quan trọng và cần thiết dành cho mọi quần chúng đặc biệt là những cán bộ, công viên chức có nguyện vọng muốn gia nhập vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Gocbao.com giới thiệu đến các bạn cách viết mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất, chi tiết và đầy đủ để các bạn tham khảo, từ đó có được mẫu đơn xin vào Đảng có chất lượng để hoàn thành thủ tục giấy tờ một cách hoàn thiện nhất. Các bạn cùng tham khảo nhé!

>> Xem ngay:  Cách Viết 10 Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Mới Nhất

  • Mẫu:

đơn xin vào đảng

  • Cách viết đơn xin vào Đảng:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:………………………………………………………………………………………………..

Đảng uỷ:……………………………………………………………………………………………..

Tôi là:……………………………………….. sinh ngày……..tháng………năm……………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………Tôn giáo………………………………………………………………

Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp……………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………………………………………….

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm…………………………………

tại ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.

Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.

*Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết. 3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.

4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

……………, ngày…….tháng…….năm 20……..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                          (Ký và ghi rõ họ và tên)

>>> Tham khảo:  Cách viết đơn xin vào Đảng viết tay mới nhất

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

1. Kính gửi: ghi đầy đủ tên chi ủy và đảng ủy nơi người làm đơn muốn xin vào.

2. Tôi tên là:…………………….. sinh ngày…tháng…năm…: ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh.

3. Nơi sinh: nơi bạn sinh ra theo giấy khai sinh.

4. Dân tộc:………………………………………..Tôn giáo:………………………….. ghi rõ tên dân tộc, nếu không theo tôn giáo nào thì ghi Không.

5. Trình độ học vấn: cấp bậc học vấn mà người làm đơn đã theo học cho đến nay. Ví dụ; 12/12, cao đẳng, đại học…

6. Nơi ở hiện nay: ghi đầy đủ và rõ ràng địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống và làm việc.

7. Nghề nghiệp: tên công việc người làm đơn đang làm.

8. Đơn vị công tác: tên cơ quan, doanh nghiệp mà người viết đơn đang làm.

9. Chức vụ chính quyền, đoàn thể…………: ghi rõ tên chức vụ chính quyền, đoàn thể nếu bạn có tham gia.

10. Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày…tháng…năm… tại: ghi rõ thời gian và nơi chốn tham gia (căn cứ vào sổ đoàn).

11. Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày…tháng…năm… tại chi bộ……..: ghi rõ ngày tháng năm và địa điểm.

12. Kí và ghi rõ họ tên người làm đơn.

Hi vọng với hướng dẫn viết đơn xin vào Đảng mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hoàn thành mẫu đơn xin vào Đảng một cách đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc và chính xác nhất để nộp lên cấp trên. Chúc cho các bạn sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng và trở thành những người đảng viên ưu tú, gương mẫu, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Ngọc Bé

Tôi không hề muốn bất kì ai biết được những nỗi niềm vẫn hằng chất chứa trong lòng tôi. Nhưng tôi muốn mang đến cho độc giả tất cả những điều trân quý nhất trong tình yêu, trong cuộc sống... Hãy cùng đồng hành và ủng hộ,