Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng dành cho quần chúng, các đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng cộng sản Việt Nam sau một thời gian theo dõi, được giáo dục và giúp đỡ, qua đó nêu ra những ưu, khuyết điểm về đạo đức, lối sống và năng lực công tác của người đó. Giấy giới thiệu kết nạp Đảng này do người được phân công theo dõi quần chúng đó, sẽ đề cử người được kết nạp lên Chi ủy đề nghị kết nạp Đảng sau đó người này chỉ cần sử dụng mẫu Đơn xin vào Đảng để gửi lên cấp đơn vị có thẩm quyền. Các bạn cùng tải về và tham khảo tại đây nhé!

  • Giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3 – KNĐ
  • Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng:

Tiêu đề, tên giấy giới thiệu viết chữ in hoa, để màu chữ đậm và căn giữa:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 3 – KNĐ

Nơi gửi cần nêu rõ chi ủy, đảng ủy nơi công tác của người giới thiệu người vào Đảng

                                 Kính gửi:Chi ủy:……………………………………………Đảng uỷ :

Phần thông tin bản thân cần nêu rõ thông tin của người giới thiệu các cán bộ ưu tú vào Đảng, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi công tác chính

Tên tôi là: ………………………………………………………………………, sinh ngày…….. tháng……… năm ………

Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm……..

Chức vụ hiện nay trong Đảng:…………………………., chính quyền…………………………., đoàn thể………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………….

Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: Những đặc điểm chính cần lưu ý: lý lịch được khai đầy đủ, rõ ràng, gia đình nội ngoại không có ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

Phần lý lịch đã được thẩm tra kỹ tại nơi cư trú, quê quán, nơi đồng chí được giới thiệu công tác

– Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, có tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng. Sống chan hòa với đồng nghiệp, có lối sống lành mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia nhiệt tình vào các phong trào hoạt động của công ty, đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

– Nêu rõ ngày tháng viết giấy giới thiệu, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu

   ………………, ngày….tháng……năm 20………
Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Giấy giới thiệu vào đảng phải trình bày một số thông tin cá nhân của người giới thiệu bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, quên quán, chi bộ đảng nơi đang tham gia sinh hoạt, ngày vào đảng, chức vụ hiện nay trong đảng. Phần nội dung chính sẽ trình bày lý lịch của người phấn đấu vào Đảng (tức người được đề cử, giới thiệu kết nạp Đảng), những ưu khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác… Sau khi được xét duyệt về việc giới thiệu, người được để cử sẽ phải chuẩn bị một mẫu đơn xin vào Đảng để hoàn tất thủ tục kết nạp Đảng.Giấy giới thiệu vào đảng cũng là một loại giấy giới thiệu nhưng đặc biệt và khác với các loại giấy giới thiệu khác ở chỗ: giấy giới thiệu người vào Đảng là đề cử người vào một vị trí nào đó còn các loại giấy giới thiệu khác thường là giới thiệu người thực hiện một công việc nào đó hoặc giới thiệu ai đến công tác tại đơn vị.Cùng với mẫu giấy giới thiệu này, bạn cũng có thể tham khảo Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, đây là một biểu mẫu không thể thiếu và bắt buộc đối với mỗi cá nhân là Đảng viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các bạn tham khảo để nắm rõ nhé.

Trên đây là cách viết mẫu giấy giới thiệu người vào đảng được chúng tôi chia sẻ để giúp các bạn hoàn thành giấy giới thiệu kết nạp đảng một cách đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc trình lên cấp đơn vị có thẩm quyền để sớm được xét duyệt hồ sơ cho người kết nạp đảng.